АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


17.01.2017 г. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 28-29.01.2017 г. С пълния текст на методическите указания можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

16.01.2017 г. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия на Пловдивска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната С пълния текст на Протокола можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

13.01.2017 г. Годишен отчетен доклад на председателя С пълния текст на доклада можете да се запознаете в секцията за членове на ПАК. прочети повече

30.12.2016 г. Препис от Протокол № 1 от 28 декември 2016 г. с решения на ИК за избор на висши органи на адвокатурата прочети повече

22.12.2016 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив ( Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив ). прочети повече

виж всички »

Начало

Адвокатска колегия - Пловдив е самоуправляваща се организация, обединяваща по силата на закона всички адвокати, вписани в нейния регистър и упражняващи дейността си в районите на градовете Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай.

Пловдив е първият град на територията на българските земи след Освобождението, в който се приема нормативен акт, уреждащ дейността на адвокатите- „Журнално постановление на бившия Императорски Руски комисар в България“, подписано от Генерал - Адютант Княз Дондуков - Корсаков на 02.08.1878 г.

Впоследствие дейността на адвокатите в Пловдив и на територията на Източна Румелия се урежда последователно в Органическия Устав на Източна Румелия от 1879 г. и Областния Закон за адвокатите от 1883 г.

След Съединението на България, на 22.11.1888 г. Петото Обикновено Народно събрание приема първия български Закон за адвокатите, който изцяло регламентира адвокатската професия и урежда организацията и възможностите за самоуправление на адвокатурата.

На 24.09.1897 г. в Пловдив е учреден първият в страната Адвокатски съвет, който приема „Правилник на адвокатското тяло при Пловдивския окръжен съд“. Според чл. 1 на Правилника „Всичките адвокати, приписани при Пловдивский окръжен съд и упражняющи адвокатската професия съставляват отделно тяло, което се управлява от настоящий правилник“.

През 2004 г. е приет действащият Закон за адвокатурата, който през 2006 г. е приведен в съответствие с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

В регистъра на Адвокатска колегия - Пловдив са вписани 1146 адвокати.