АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив АК-Пловдив

АКТУАЛНО


27.07.2018 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив; изм. с Протокол № 17 от 11.07.2018 г., решение №231). прочети повече

09.03.2018 г. Актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда от ВАдв.С прочети повече

19.02.2018 г. Протокол от ОС, състояло се на 27.01.2018 г. прочети повече

04.02.2018 г. Протокол № 17 на Избирателната комисия прочети повече

01.02.2018 г. Протокол №13 на Избирателната комисия прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


27.07.2018 г. ТАРИФА за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив

I. Такси при вписване (встъпителни вноски)

1. Такса за вписване на адвокат с трудов стаж до 1 година - 360.00 лв.

2.   Такса за вписване на адвокат с трудов стаж от 1 до 5 години - 600.00 лв.

3.   Такса за вписване на адвокат с трудов стаж от 5 до 10 години - 1200.00 лв.

4.   Такса за вписване на адвокат с трудов стаж над 10 години - 2400.00 лв.

5.     Такса за вписване на Адвокатско дружество - 150.00 лв.

6.   Такса за вписване на Адвокатско съдружие - 150.00 лв.

7.   Такса за промени в Адвокатско дружество и Адвокатско съдружие, включително и заличаване - 50.00 лв.

8.   Такса за вписване на адвокатски сътрудник - 50.00 лв.

9.   Такса за прехвърляне на адвокат от друга адвокатска колегия – ½ от размера на съответната такса за вписване, определена в т.1- 4 по-горе.

 

II.  Членски внос към Адвокатска колегия - Пловдив

1.     Членски внос към Адвокатска колегия Пловдив - 10.00 лв.

 

III. Други такси

1.     Такса за разглеждане на документи за изпит по чл. 8 от Закона за адвокатурата - 20.00 лв.

2.      Такса за издадаване на удостоверения - 5.00 лв.

3.      Такса за издаване на справки – 5.00 лв.

4.      Такса за издаване на преписи от документи, въз основа на които са извършени вписванията – 2.00 лв. за първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща.

5.      Такса за лица, които не са вписани адвокати или младши адвокати и желаят издаване на копия от каквито и да е документи от Адвокатска колегия Пловдив - 2.50 лв. за първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща.

6.      Такса правоучастие на лица, които не са вписани като адвокати или младши адвокати в семинари, организирани от Адвокатска колегия Пловдив – ½ над размера на определената такса за участие за адвокати и младши адвокати за съответния семинар.

7.      Такса за издаване на заверени копия от документи в размер на 1.00 лв. за първа страница, а за всяка следваща 0.50 лв.

 

IV. Такси при вписване, платими на ВАС.

Съгласно Протокол № 11 - решение на ВАС от 08.12.2017 г.

1.     При вписване на адвокат с трудов стаж до 3 години - 600.00лв.

2.      При вписване на адвокат с трудов стаж над 3 години - 1500.00 лв.

Съгласно Протокол № 13 – решение на ВАС от 12.01.2018 г.

   3.Членски внос към Висш Адвокатски съвет - 20.00 лв.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ          

                                                            СЪВЕТ ПЛОВДИВ:

 

 

                                                                           АДВ. СТЕФАН ЛЕВАШКИ


Асоциирани документи