Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА


Попълването на заявление за служебна електронна пощенска кутия е лесен и бърз процес. Ако Вие сте адвокат (активен член) в Адвокатската колегия, всичко, което е необходимо е да въведете: личен номер (от системата на Адвокатска колегия), алтернативна електронна поща (може да бъде използвана за забравена парола) и актуален мобилен телефон (на него ще получавате известия, свързани с ползването на пощенската кутия).
Трябва приемете общите условия, след което в полето „Символи” да въведете символите от изображението под полето и да натиснете бутона ”Регистрация”. Системата ще провери дали данните, въведени от Вас, съвпадат с данните въведени от администратора на лични данни в Адвокатската колегия.
Внимание! Ако сте попълнили вече заявление, Вие не можете да го направите отново.

ПРАВИЛА

за ползване на електронна пощенска кутия в plovdivlaw.org


І. Общи положения

Чл. 1. Тези правила определят реда за получаване и ползване на служебна електронна пощенска кутия от страна на адвокатите- членове на Пловдивската адвокатска колегия и правата и задълженията на ползвателите.

ІІ. Управление на plovdivlaw.org

Чл. 2. (1) Домейнът plovdivlaw.org е собственост на Пловдивската адвокатска колегия (ПАК) и се управлява от Адвокатския съвет- Пловдив.
(2) Адвокатският съвет определя лице или лица, които извършват дейността по управлението на домейна.
Чл. 3. Адвокатският съвет- Пловдив:
 1. осъществява за своя сметка функционирането и поддръжката на домейна и осигурява оптимална защита до отделните електронни пощенски кутии;
 2. предоставя за ползване безплатно на адвокатите- членове на Пловдивската адвокатска колегия електронни пощенски кутии;
 3. изменя и допълва настоящите Правила.

ІІІ. Получаване на електронна пощенска кутия (имейл-адрес)

Чл. 4. (1) Електронна пощенска кутия за служебно ползване може да получи всеки адвокат, който е член на ПАК.
(2) Член на ПАК може да получи само една електронна пощенска кутия (имейл-адрес).
(3) За получаване на имейл-адрес се подава по електронен път заявление по образец, в което се посочват необходимите служебни данни на заявителя. Адвокатският съвет- Пловдив обработва заявлението и определя наименованието на адреса и първоначална временна парола за достъп. Получаването на електронната пощенска кутия се извършва с протокол, в който заявителят изрично посочва, че е запознат с настоящите Правила.
Чл. 5. (1) Промени в наименованието (username) на адреса от страна на адвоката след получаването му не могат да се правят.
(2) Адвокатският съвет може да допусне промяна на наименованието (username) на адреса само по изключение.
(3) Адвокатът сам определя паролата за достъп до адреса и може да извършва промени в нея по всяко време. Паролата, получена с подписания протокол за предаване и приемане на електронната пощенска кутия, подлежи на задължителна промяна веднага след извършване на настройките й.
Чл. 6. (1) Адресът на получената от адвоката електронна пощенска кутия е публичен и подлежи на вписване в Регистъра на адвокатите- членове на ПАК и Единния регистър на адвокатите от страната.
(2) Адвокатският съвет може да изпраща на получените електронни пощенски кутии съобщения чрез автоматична пощенска кутия (no replay).

ІV. Ползване на електронна пощенска кутия (имейл-адрес)

Чл. 7. (1) Адвокатът- ползвател на електронна пощенска кутия:
 1. ползва кутията само за цели, свързани с упражняването на професията;
 2. управлява електронната пощенска кутия и носи отговорност за всички действия, извършени след получаване на информация в нея;
 3. спазва изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове, регулиращи защитата от разпространение на класифицирана информация, конфиденциална информация, лични данни, служебни и търговски тайни и др.п.;
 4. осъществява оптимална защита на получена от него информация, която не е публична;
 5. заличава получена информация, изпратена погрешка или такава, която не е предназначена за него;
 6. следи за максимална защита на кутията от достъп на трети лица.
(2) Адвокатът носи пълната отговорност за отварянето на файловете с получена информация, за съхраняването им, за прехвърлянето им на други носители и за последващото им разпространение.

V. Промени и прекратяване на ползването на електронна пощенска кутия
(имейл-адрес)

Чл. 8. (1) Адвокатският съвет може да извършва промени в настоящите правила, както и да заличава или въвежда нови правила и дава указания за ползването на електронните пощенски кутии.
(2) Настоящите правила, техни изменения и указания за ползване се оповестяват на интернет- сайта на ПАК www.plovdivlaw.org и влизат в сила от деня на оповестяването им.
Чл. 9. (1) Ползването на електронна пощенска кутия се прекратява:
 1. по искане на адвоката- ползвател;
 2. при прекратяване на членството на адвоката в ПАК независимо от основанието;
 3. с решение на Адвокатския съвет при неизпълнение или нарушаване на задълженията на ползвателя.
(2) Прекратяването на ползването се извършва в деня, в който: е постъпило искането на ползвателя, е било вписано прекратяването на членството му или е влязло в сила решението на Адвокатския съвет.

VІ. Общи условия

Чл. 10. (1) Адвокатският съвет не е собственик, не гарантира достоверността и не е отговорен за информацията, получавана на- или изпратена от електронните пощенски кутии в домейна plovdivlaw.org, с изключение на тази в изпратените от него съобщения по електронната автоматична пощенска кутия (no replay).
(2) Адвокатският съвет не носи отговорност за нарушаване от страна на ползвателите на права на интелектуална собственост върху съдържанието на получавана информация.
(3) Адвокатът- ползвател не може да има претенции към Адвокатския съвет за права на интелектуална собственост върху съдържанието на изпращаната чрез електронната пощенска кутия информация.
Чл. 11. Предоставянето на електронна пощенска кутия не се извършва по силата на договор, то не представлява услуга и Адвокатският съвет не е отговорен, вкл. и пред трети лица, за неизпълнение, забавено или неточно изпълнение, за вреди или за пропуснати ползи и не дължи никакви обезщетения във връзка с ползването.
Чл. 12. (1) Настройките на електронната пощенска кутия са ангажимент на адвоката- ползвател и Адвокатският съвет не носи отговорност за нарушения в работата поради неправилна настройка.
(2) При необходимост адвокатът- ползвател може да търси безплатно съдействието на IT специалистите, работещи по договор с Адвокатския съвет.

Настоящите Правила са приети от АС- Пловдив с Решение, взето с Протокол № 7 от 07.04.2015г. и са обявени в електронния сайт на АК Пловдив.


АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ