Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


28.04.2021
Протокол 11 на ИК

ПРОТОКОЛ №11

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

      Днес, 28.04.2021 г., във връзка с подготовката на допълнителния избор за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

      На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

      Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на образец на бюлетина за допълнителен избор на делегати от Пловдивска Адвокатска колегия

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на ПАК единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към разглеждане на точките от същия:

      По т.1: Утвърждаване на образец на бюлетина за допълнителен избор на делегати от Пловдивска Адвокатска колегия

      Комисията обсъди, че гласуването следва да се извършва с обща (интегрална) бюлетина по образец, утвърден от Избирателната комисия. Бюлетината се отпечатва на бял лист - формат А4, озаглавен: „БЮЛЕТИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ ПЛОВДИВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ“, със следното съдържание:

         квадратче за отразяване на вота;

         собствено, бащино и фамилно име на кандидата, както и неговите юридически и адвокатски стаж;

         печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на ПАК.

     Имената на кандидатите се разполагат на самостоятелен ред, който започва с квадратчето за отразяване на вота и се подреждат по азбучен ред, определен на база първата буква от малкото име на кандидата.

     При отчитане на изложените изисквания и на Решение на Избирателната комисия от 26.04.2021 г., с което се обявяват кандидатите, допуснати до допълнителен избор, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ:

    Утвърждава образец на бюлетина за допълнителен избор на делегати от Пловдивска Адвокатска колегия. Образецът на бюлетина представлява Приложение № 1 към настоящия протокол и е неразделна част от него.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.