Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


02.05.2021
Протокол № 12 на ИК

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ  № 12

 

 

от заседание на Избирателната комисия

към Пловдивската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г.

 

      Днес, 02.05.2021г. в канцеларията на ПАК, Избирателната комисия, определена на осн. чл. 101 от Закона за адвокатурата и, в състав:

 

Председател:

адвокат Мариана Христова Димчева

Членове:

адвокат Димитър Георгиев Колев

адвокат Трайко Петков Иванов

 

проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на изборния ден – 02.05.2021 г. и обявяване началото на допълнителния избор.

      По точка 1 от дневния ред:

     Като взе предвид обстоятелствата:

     В 9.00 часа на 02.05.2021 г. при отваряне на помещението за гласуване в заседателната зала в офиса на АК- Пловдив комисията констатира, че изборните книжа са налични и непокътнати, урните са запечатани с непокътнати лепенки и се намират във вида, в който са оставени за съхранение.

   В присъствието на двамата наблюдатели адв. Крум Антонов Сираков и адв. Милен Пеев Русинов съставът на Избирателната комисия и на трите изборни бюра отвориха последователно всяка една от 3-те избирателни кутии. Съдържанието на всяка една от кутиите се премести в отделен чувал, който се запечата с неподвижна лепенка и посочване на вида на съдържанието - № на бюро и вид избор – органи/делегати.

   След като се констатира, че всичките 3 избирателни кутии са празни, същите се запечатаха с неподвижно закрепени лепенки с печат на        Изибрателната комисия и с подписи на членовете й.

   Като констатира, че съставът на всичките избирателни бюра е наличен и не са налице пречки да бъде даден ход на изборния ден, както и на основание чл. 101, чл. 102 и чл. 103, ал. 4 от ЗАдв, Избирателната комисия единодушно взе следното

 

РЕШЕНИЕ

    Обявява начало на гласуване в допълнителния избор - 02.05.2021 г., 9.00 часа.